Một căn hộ bán cho nhiều người, có tội hay không? – BP Law

Một căn hộ bán cho nhiều người, có tội hay không?