GS Trần Văn Thọ: doanh nghiệp mới vừa ‘lớn’ đã bán vội – BP Law

GS Trần Văn Thọ: doanh nghiệp mới vừa ‘lớn’ đã bán vội