Luật sư về hộ tịch – BP Law

Luật sư về hộ tịch

Thông tin

Hộ tịch

Liên quan đến vấn đề hộ tịch, BP Law sẽ trợ giúp cho quý khách hàng giải quyết các thủ tục: khai sinh; khai tử; kết hôn; cải chính hộ tịch; nhận con nuôi; nhận cha, mẹ, con có yếu tố trong nước và có yếu tố nước ngoài; giám hộ; ghi chú hộ tịch

Liên quan đến vấn đề hộ tịch, BP Law sẽ trợ giúp cho quý khách hàng giải quyết các thủ tục: khai sinh; khai tử; kết hôn; cải chính hộ tịch; nhận con nuôi; nhận cha, mẹ, con có yếu tố trong nước và có yếu tố nước ngoài; giám hộ; ghi chú hộ tịch, cụ thể:

  • Khai sinh: Đối với khai sinh trong nước: đăng ký khai sinh, đăng ký khai sinh quá hạn, cấp lại bản chính giấy khai sinh, đăng ký việc sinh; Đối với khai sinh có yếu tố nước ngoài: đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, cấp lại bản chính giấy khai sinh, đăng ký lại việc sinh;
  • Khai tử: Khai tử trong nước: đăng ký khai tử, đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử; đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài, đăng ký lại việc tử;
  • Kết hôn: Kết hôn trong nước: đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, đăng ký lại việc kết hôn;
  • Cải chính hộ tịch: Cải chính hộ tịch trong nước: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch tại Ủy ban nhân dân quận, huyện; Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn; cải chính hộ có yếu tố nước ngoài: Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
  • Nhận con nuôi: Nhận con nuôi trong nước: đăng ký nuôi con nuôi; đăng ký lại việc nuôi con nuôi; Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài: đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh), đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh), người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đăng ký nhận con nuôi Việt Nam, đăng ký lại việc nhận con nuôi;
  • Nhận cha, mẹ, con có yếu tố trong nước và có yếu tố nước ngoài;
  • Giám hộ: đăng ký giám hộ, đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố trong nước và có yếu tố nước ngoài;

Ghi chú hộ tịch: Ghi chú việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài; ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú việc nuôi con nuôi); ghi vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú việc nhận cha, mẹ, con); ghi vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú việc nhận cha, mẹ, con); ghi vào sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú kết hôn); ghi vào sổ hộ tịch việc sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú khai sinh).